Risk Altındakiler

RİSK ALTINDAKİLER

Antenatal takipte risk faktörleri sorgulanarak saptanabilir:

1.Genel demografik faktörler

Anne yaşı

Etnik köken

Sosyoekonomik durum

Beslenme alışkanlıkları

Mesleki maruz kalınan maddeler

2.Obstetrik öykü

Gravida, parite, abortus, dış gebelik

Önceki gebeliklerin doğum yolları ve bebeklerin doğum ağırlıkları ve gebelik komplikasyonları (erken doğum, erken membran rüptürü, intrauterin gelişme geriliği, preeklampsi, intrauterin fetal kayıp, fetal kromozomal – genetik anomali)

Canlı çocuk sayısı

Postpartum depresyon öyküsü

3.Medikal öykü

Tütün, madde ve alkol alışkanlıkları

Maternal hastalık ve bu nedenle kullanılan ilaç varlığı

Kan transfüzyonu öyküsü

Geçirilmiş ameliyat, uygulanan anestezi tipi, komplikasyon olup olmadığı

4.Jinekolojik öykü

Subfertilite,

Doğum kontrolü kullanımı

Menstruel düzen sorgulaması

HIV, HPV, HBV, HCV, gonore, klamidya enfeksiyon varlığı

5.Aile hikayesi

Konjenital anomali

Diyabetes mellitus

Hipertansiyon

Renal hastalık

Tromboembolik hastalık

Annede preeklampsi, preterm doğum öyküsü

6.Gebelikle ilgili ek risk faktörleri

Çoğul gebelik

Gebelikte vajinal kanama

Azalmış veya anormal bebek hareketleri

Anormal uterus boyutu ve amniyotik sıvı miktarı

Gebelikte artmış kilo alımı

Fizik muayenede gebelere genel fizik muayene ve pelvik muayene yapılır. Her vizitte tansiyon arteriyel değerlendirilmeli, gebenin ağırlığı ölçülmelidir.

Tansiyon arteriyelde yükselme olup olmadığı, ani kilo alımı veya kilo kaybı olup olmadığı kaydedilmelidir. Uterus değerlendirilmeli, fundus- pubis mesafesi ölçülmelidir.

Gebelikte yapılan tanısal tarama testleri ise şunlardır

Tam idrar tahlili.

Tam kan sayımı.

Kan grubu ve antikor bakılması (indirekt Coombs).

Serolojik tarama (HBV, HCV, HIV, TORCH, Sifilis).

Ultrasonografi ile fetal büyümenin değerlendirilmesi, fetal konjenital anomaliler açısından ultrason belirteçlerinin saptanması, plasentanın lokalizasyonu, çoğul gebelik varlığı.

Doppler ultrasonografi ile fetal dolaşımın ve plasental fonksiyonların değerlendirilmesi.

Birinci ve ikinci trimesterde biyokimyasal taramalar ve maternal serum alfa fetoprotein (MSAFP).

Asemptomatik bakteriüri varlığı.

Daha önce taraması olmayan olgularda servikal smear testinin yapılması.

Grup B Streptokok taşıyıcılığının vajinal kültür ile değerlendirilmesi.

Riskli grupta tiroit fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir