HİPERTANSİYON
Antenatal takipler sırasında daha önce risk saptanmayan olgular da, beklenmedik şekilde riskli gruba dahil olabilir. Bu grup hastalığın en önemli örneklerinden biri de gebelik ve hipertansiyon olgularıdır. Tüm gebeliklerin %12-22’si gebelik ve hipertansiyon ile komplike olmaktadır ve ABD’ndeki anne ölümlerinin %17.6’sından sorumludur.

Preeklampsi insidansı ise %5-8 olarak bildirilmiştir. Bu risk grubuna dahil hastalarda malign hipertansiyona ikincil gelişen intrakraniyal kanama, plasenta dekolmanı, dissemine intravaskuler koagulopati,  akut tubuler nekroz gibi end- organ hasarı maternal morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Fetus ve yeni doğanda ise prematurite, intrauterin gelişme geriliği, intrauterin hipoksi, iskemik ensefalopati morbidite oluşturmaktadır.